گواهینامه ها

و مجوزهای فعالیت آری کندی

 

  1. شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی10903/14
  2. شماره پروانه بهره برداری از وزارت بهداشت و  درمان  12028-16694/غ
  3. شماره پروانه استاندار یران غ624850894
  4. پروانه مسئول فنی از وزارت بهداشت و درمان  16908/غ   
  5. پروانه بهره برداری از وزارت جهاد کشاورزی 1818/30/پ
  6. گواهی ثبت علامت تجاری 054293/الف/ 89